Školní sportovní klub

Školní sportovní klub - právní subjekt při škole :

Řád Školního sportovního klubu při Základní škole Seifertova

 1. Školní sportovní klub (ŠSK) je součástí Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), občanského sdružení, jehož cílem je pěstovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na základních školách.
 2. ŠSK sdružuje sportovní oddíly různého sportovního zaměření, vedené kvalifikovanými trenéry.Oddíly provozují činnost od začátku října do konce května daného školního roku.
 3. Přihlásit se do vybraného oddílu může každý žák naší i jiné školy formou písemné přihlášky. Přihlášky je nutno odevzdat třídnímu učiteli, vedoucímu oddílu, vedoucímu ŠSK p. Wohlhöfnerovi nejpozději do konce září daného školního roku. Na každý školní rok je nutno se přihlásit znovu! Pokud budou  v oddílech volná místa, bude možno se přihlásit i v průběhu roku.
 4. Členský příspěvek pro žáky školy je 800 Kč na celý šk. rok. Částku uhraďte jednorázovou platbou na účet ŠSK č.: 1465985369/0800, variabilní symbol – rodné číslo dítěte, nejpozději do konce měsíce října. Podmínkou vzniku a existence kroužku je alespoň 10 přihlášených dětí.
 5. Členové oddílů jsou povinni být v šatnách 10 minut před zahájením (nechodí však do školní budovy dříve!). V prostorách chodby, šaten a WC se chovají ukázněně.
 6. Mají přísně zakázán vstup do tělocvičny bez přítomnosti nebo pokynu vedoucího.
 7. Nosí s sebou sportovní oblečení a obuv. Ve venkovní obuvi jim nebude povolen vstup do tělocvičny.
 8. Nedoporučuje se brát s sebou cenné věci nebo vyšší sumy peněz. Za případné ztráty škola neručí.
 9. Členové poslouchají pokyny vedoucího a hlásí mu okamžitě každý úraz.
 10. Jestliže vedoucí nahlásí včas svoji nepřítomnost, bude hodina v den konání odvolána vyhlášením ve školním rozhlase a písemným upozorněním na postranním vchodu do tělocvičny. Pokud z vážných důvodů nebude možno nepřítomnost vedoucího oznámit včas, čekají žáci maximálně 15 minut na jeho příchod. Pokud se nedostaví, opustí prostory školy!
 11. Pokud se v den konání sejde méně než pět členů, je vedoucí oprávněn hodinu zrušit.
 12. O svátcích a o prázdninách oddíly nefungují.
 13. Škola nezodpovídá za žáka v době před zahájením hodiny ani po jejím ukončení.
 14. Žáci z jiných škol nejsou v oddílech ŠSK pojištěni pro případ úrazu.
 15. Odhlásit se je možno pouze z vážných důvodů  písemnou formou.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer