Lyžařský kurz

Lyžařský kurz


Místo: Penzion Siréna - Janské Lázně

Dokumenty: Přihlášku a termíny naleznete ve formulářích

Bližší informace: p. uč. Gerbrichová, kabinet Tv

 

Program Lyžařského výcvikového kurzu Základní školy Seifertova

Den Dopoledne Odpoledne Večer
1. Příjezd, ubytování Seznámení s místem pobytu, kontrola lyž. vybavení, rozřazení do družstev Zahájení zájezdu (seznámení s organizací kurzu a režimem dne)
2. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik Přednáška č.1(viz. Plán LVK)
Večerní program
3. Lyžařský výcvik  Lyžařský výcvik Přednáška č.2
Večerní program
4. Volný den Volný den Přednáška č.3
Večerní program
5. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik Přednáška č.4
Večerní program
6. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik  Závěrečný program
7. Lyžařský výcvik  Lyžařský výcvik, ukončení, odjezd Příjezd do Jihlavy

 

Řád LVK

1. Lyžařský výcvikový kurz (dále jen LVK) je součást školního vyučování. Žáci jsou povinni jej dodržovat, jakož i řád chaty, na které jsou ubytováni.
2. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vedoucího a instruktorů během lyžařského výcviku i mimo něj. Chovají se slušně a zdvořile k personálu.
3. Členové LVK dodržují stanovený denní řád a nastupují včas na výcvik, stravu a večerní program. Dbají na budíček a večerku.
4. Povinností každého účastníka je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společ. místnostech, na hygienických zařízeních, v lyžárně a šatně. Přezouvají se. Bez svolení nesmějí opustit chatu.
5. Kouření a požívání alkoholických nápojů a drog je přísně zakázáno.
6. Používání elektrických spotřebičů na pokojích je zakázáno. Výjimky uděluje vedoucí kurzu. Ve sprchách je nutno přiměřeně šetřit vodou. Obsluha topení se řídí pokyny vedoucího chaty.
7. Lyžařskou výstroj a výzbroj udržují žáci v čistotě a pořádku na vyhrazeném místě. Zde se provádějí opravy a mazání lyží.
8. Peníze a cenné věci je možno uložit u vedoucího LVK, jinak se za ně neručí. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit vedoucím.
9. Škodu na zařízení musí žáci ihned hlásit. Hradí ji ten, kdo ji způsobil. Při nepřiznání viny hradí škodu společně všichni spolubydlící, ve společných částech objektu všichni žáci.
10. Účast všech žáků na lyžařském výcviku a programu je povinná. Bez povolení instruktora nesmí členové opustit družstvo.
11. Určení žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího.
12. Onemocnění a poranění hlásí žáci ped. dozoru a zdravotníkovi. Žáci omluvení z výcviku nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu.
13. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Návštěvy na pokojích nejsou dovoleny (výjimku může udělit vedoucí kurzu).
14. Přání a stížnosti je možno sdělit pedagogickému dozoru.
15. Porušení řádu se trestá až vyloučením z dalšího pobytu na LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Rodiče i ředitel budou o tomto bezprostředně uvědoměni.

 

Bezpečnostní zásady pro LVK

1. Řídit se metodickými pokyny k organizaci LVK žáků MŠMT č.j. 24 799/93-50.
2. Před zájezdem provést poučení o bezpečnosti na LVK a zapsat do knihy bezpečnosti a TK.
3. Před výcvikem zkontrolovat výzbroj žáků.
4. Dodržovat metodický postup výcviku.
5. Družstvo má nejvíce 15 žáků.
6. Vybírat pro výcvik vhodný terén.
7. Provádět před výcvikem rozcvičku.
8. U lanovky a vleků provést poučení o bezpečnosti a zásadách jízdy na vleku.
9. Doporučit rodičům, aby nechali odborně seřídit vázání na lyžích svého dítěte a vyžadovat potvrzení odborného servisu.
10. Lyžařská přilba je povinná, další ochranné pomůcky (chrániče páteře apod.) doporučené.
11. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti družstva.
12. Za krajně nepříznivých podmínek se výcvik nekoná, zařadit náhradní program.
13. Výcviku musí být přítomen zdravotník, instruktoři musí mít informace o tom, kde se nachází.Zdravotník vylučuje z výcviku nemocné žáky a vede záznamy o nemocných a zraněných.
14. Třetí den se doporučuje zařadit odpočinkový půldenní program. Další odpočinek je možno zařadit dle stupně únavy žáků.
15. Dodržovat denní režim: příprava na výcvik (1 hod.), praktický výcvik (5 hod.), teoretická výuka (1 hod.), spánek (9 hod.), osobní hygiena (2 hod.), jídlo (2 hod.), volný čas (4 hod.).
16. Lyžařský instruktor odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu svěřeného družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů.
17. Vedoucí zájezdu odpovídá za organizační přípravu zájezdu, personální zajištění, vhodný objekt, dopravu, kontrolu lyž. vybavení žáků, zpracovává program LVK, plán výcviku.Přiděluje kompetence lyž. instruktorům.
18. Účastní-li se zájezdu více než 30 žáků, musí být ustanoven zdravotník (lékař).
19. Zakončení zájezdu předchází hodnocení LVK. Stručné písemné hodnocení předloží vedoucí LVK řediteli školy.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer