Individuální péče

Individuální práce s dětmi s poruchami učení

Každé dítě, které vstoupí do školy, má velkou chuť něco dokázat. Pod vedením učitelů a především za pomoci rodičů (hlavně v prvních ročnících) se mu daří ukázat, jak je šikovný a bystrý. Ne  každý dokáže být  úspěšný, ačkoliv se velmi snaží.

Na naší škole se snažíme těmto dětem pomoci k úspěchu . Vždyť dlouhodobý neúspěch pro každého z nás znamená nechuť a odpor, vede k neurotickým projevům, napětí, což má vliv na chování člověka.

 U žáků, kteří mají problémy především v českém jazyce, je doporučeno se souhlasem rodičů vyšetření v PPP Jihlava. Je-li zjištěna porucha učení, jsou tito žáci integrováni ve svých třídách - individuální přístup učitelů jim umožní zažívat úspěchy  a pěkné výsledky  ve své práci.

Mezi nejčastější specifické poruchy učení na naší škole patří především dyslexie, což je porucha čtení. Problémem může být rozlišení hlásek, záměna písmen, spojování slabik, čímž dochází k nesprávné rychlosti čtení, k neporozumění textu,…  Vedle dyslexie se u žáků objevuje dysortografie - specifická porucha pravopisu, která často souvisí s dyslexií. Děti píší zkomoleniny, zaměňují a vynechávají písmena,…  Stává se, že tato porucha bývá dětmi, ale i rodiči, zaměňována za neznalost pravopisu (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných jmen,….).

Péče je umožněna nejen dětem  se SPU, ale i dětem bez vyšetření, které mají problémy v ČJ a chtějí své nedostatky svým přístupem zlepšit.

U dětí bychom nikdy neměly šetřit pochvalou, povzbuzením a oceněním za projevenou snahu při práci. Nesnažíme se děti srovnávat s ostatními. Platí zde známá zásada málo a často. Nelze spoléhat na jejich samostatnost, je nutné dávat splnitelné úkoly a postupně nároky zvyšovat, při čemž respektujeme tempo dítěte a jeho poruchu učení. Velmi důležitá je vždy atmosféra, ve které dítě pracuje.

Všem dětem je nabídnuta školou pomoc formou dyslektických kroužků 1x týdně. Využíváme v nich PC programy pro dyslektiky, pracovní sešity, hry na rozvoj slovní zásoby, na rozvoj sluchového a zrakového vnímání.

 

Kroužky individuální dyslektické péče:

- na I. stupni    

 •  Mgr. Lenka Boudná
 •  Mgr. Marcela Čápová

-  na II. stupni

 • Mgr. Monika Závodská

Dále na naší škole pracuje kroužek logopedie  pod vedením Mgr. Marcely Čápové a Mgr. Radky Urbanové.

I v letošním roce mohou žáci i rodiče navštívit v klubovně školní psycholožku PhDr.Danou Hrstkovou -  pravidelně první čtvrtek v měsíci od 14.30 -17 hod. a vždy před rodičovským sdružením.

V letošním školním roce (2016/2017)ve škole díky projektové podpoře pracuje školní psycholožka Mgr. Nikola Cahová.

 

Poradenské služby školního psychologa jsou pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatné. Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

 

Náplň práce školní psycholožky:

 • Individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy.
 • Práce se třídou zaměřená na posílení pozitivní atmosféry ve třídě.
 • Poskytování krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky náročné situaci.
 • Poskytování jednorázového, krátkodobého nebo dlouhodobého poradenství žákovi nebo jeho zákonným zástupců a osobám, jež se podílejí na výchově.

Obracet se na mě můžete v souvislosti se:

 • studijními záležitostmi (prospěch, domácí příprava, tréma před zkoušením, volba povolání….)
 • vztahovými záležitostmi ve třídě (žák se ve třídě necítí dobře, ostatní spolužáci mu ubližují nebo je osamocený, konflikty ve třídě, problematické vztahy ve třídě…)
 • osobními záležitostmi (změny chování a prožívání, různé strachy, náročná životní situace, trávení volného času, užívání návykových látek, porucha příjmu potravy…)
 • rodinnými záležitostmi (náročné rodinné situace, změny v rodinném fungování…)
 • výchovným vedením dítěte ve škole či doma.

Konzultační hodiny: PÁ 8:00 – 12:00

 

Zdravotní péče
 

Péče zubního lékaře

Nabízíme žákům naší školy možnost pravidelné péče zubní lékařky MUDr. Zedníčkové (ordinace na Domě zdraví, tel: 567574575). V případě zájmu můžete zavolat na uvedené telefonní číslo a domluvit si termín návštěvy.

Nabídka služeb kineziologa - paní Romana Malá

V tomto oboru podnikám již od r.1999 a stále mě překvapuje.Využívám při ní zkušeností,které mi dala praxe ve zdravotnictví. Mám praxi z neurologického,onkologického oddělení a onkologie JIP,dohromady cca 20let. Metoda ONE BRAIN se používá pro různé odblokace na těle i “duši” a snaží se tyto dvě naše části sharmonizovat.Poruchy ADHD a jiné dys- funce jsou touto metodou docela dobře korigovatelné - což právě pro naši společnou věc by mělo být stěžejní.Spolupráce s rodiči je ovšem nevyhnutelná,poněvadž jedině za účasti jejich dohledu a důslednosti je zřejmý úspěch. Samo o sobě nefunguje nic!

Protože jako vše lepší a nad rámec,není tato metoda hrazena pojišťovnami,minimalizuje se moje účast na nezbytně nutné konzultace a ponechává se osobám samostatnost a NEzávislost,na rozdíl od jiných oborů!

S každým člověkem je pracováno samostatně a sezení je “šité na míru”. Kineziolog má mnohem více nástrojů než psycholog a tudíž může pomocí nich’ přejít přímo k příčině blokace.

Moje specializace jsou vztahy mezi lidmi obecně,partnery,nadřízenými, podřízenými i k sobě samým,dále již zmíněné poruchy s učením a také všudypřítomné alergie.

Vaši školu jsem oslovila,protože mé dcery byly žačkami této instituce a také proto,že jste školou pokrokovou a využíváte všech možných způsobů,jak zkvalitnit a zpestřit výuku a též práci vašich žáků a nepochybně i kolegů.

V této souvislosti vztah žák a pedagog a pedagog a žák - je možné mnoho věcí zkvalitnit a hlavně ulehčit, s čímž bych’ mohla vypomoci - způsob ponechám na Vás.

O tématu Kineziologie by se dalo napsat více,ale není nad osobní zkušenost.

P.S. odkaz na můj web + kontakt : www.kineziologie.webz.cz

Kontakt:

 • email: 
 •  tel.    566 331 517

 I nejpomalejší člověk, který neztrácí z očí svůj cíl, postupuje rychleji než ten, kdo bez cíle  bloudí.

                                                                                                        W.Goethe

Fotogalerie stránky:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer